ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ನೋಟ

2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ/ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 2ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸಿಎವಿ ಇಎಸ್ ಟಿ1 ಸಿಆರ್ 64 2023-24 04/11/2023 77.60KB

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ/ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಲಾಗಿದೆ.  

[3ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ]

ಸಿಎವಿ ಇಎಸ್ ಟಿ1 ಸಿಆರ್ 64 2023-24 16/10/2023 178.00 KB

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ/ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಲಾಗಿದೆ.  [2ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ]

 ಸಿಎವಿ ಇಎಸ್ ಟಿ1 ಸಿಆರ್ 64 2023-24 04/10/2023  526.98 KB  

2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ/ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 ಸಿಎವಿ ಇಎಸ್ ಟಿ1 ಸಿಆರ್ 64 2023-24  14/09/2023  361.00 KB  

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ/ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಲಾಗಿದೆ.

 ಸಿಎವಿ ಇಎಸ್ ಟಿ1 ಸಿಆರ್ 64 2023-24  11/08/2023  1.23 MB

2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಇ- ಪ್ರೂಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ( https://kppp.karnataka.gov.in) ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು.

ಸಿಎವಿ ಎಡಿಎಂ ಸಿಆರ್ 67 2023-24

10/08/2023

7809.00 KB

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ / ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸಿಎವಿ ಇಎಸ್ ಟಿ2 ಸಿಆರ್ 19 2022-23 

 06/05/2023 151.39 KB    

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ- 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು

 ಸಿಎವಿ/ಎಸಿಟಿ/ಸಿಆರ್ 220/2022-23    28/02/2023 101 KB 

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ- 

ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಲೇಖನೇತರ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಕುರಿತು

 ಸಿಎವಿ/ಎಸಿಟಿ/ಸಿಆರ್ 219/2022-23   28/02/2023  97.4KB  

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ- 

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ನೆಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕುರಿತು

 ಸಿಎವಿ/ಎಸಿಟಿ/ಸಿಆರ್ 218/2022-23   28/02/2023 102 KB 

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ-  ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸರಬಾರಜು ಕುರಿತು

 

ಸಿಎವಿ/ಎಸಿಟಿ/ಸಿಆರ್ 217/2022-23 

28/02/2023

 
 96.4 KB

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಎಂವಿಎ) ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ  ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 26/ 2022-23 15/12/2022 79.3 KB  

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ / ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 19/ 2022-23 12/12/2022 105 KB

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ / ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 19/ 2022-23 09/12/2022 96.1 KB

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಎಂವಿಎ) ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಸಿಎವಿ ಇಡಿಎನ್ ಸಿಆರ್ 26 2022-23 

 10/11/2022  356 KB  

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 19/ 2022-23 10/11/2022 163 KB

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 19/ 2022-23 18/10/2022 98.8 KB

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 19/ 2022-23  06/10/2022 106 KB  

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 19/ 2022-23 29/08/2022 415 KB

ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು [ಕಾವಾ] ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು  2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಕಾವಾ ಮೇಳವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25.02.2022 ಮತ್ತು 26.02.2022 ರಂದು  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.  ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋವೀಡ್ 19 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎವಿ ಎಸಿಟಿ ಸಿಆರ್ 154 21-22  19/02/2022 100  KB

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು        e-procurement portal ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಟರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎವಿ/ಎಡಿಎಂ/ ಸಿಆರ್70 /2021-22  18/02/2022  206 KB

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು        e-procurement portal ಮೂಲಕ ಟೆಂಟರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎವಿ/ಎಡಿಎಂ/ ಸಿಆರ್70 /2021-22 29/01/2022 194 KB

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಕಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Advertisement Theory ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 13/ 2021-22 30/12/2021 74.2 KB

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಡೆಯಲು ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ  2ನೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 ಸಿಎವಿ/ಎಡಿಎಂ/ಸಿಆರ್-15/2021-22  23/12/2021  260 KB  

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಎಂವಿಎ) ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23.12.2021

 ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-14/2021-22  10/12/2021  79.2 KB  

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿವಿಎ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-08/2021-22 11/112021 92.2 KB

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಕುಲಸಚಿವರು, ಮೈ.ವಿ.ವಿ.ನಿ ಇವರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ-1

 13/10/2021  366 KB

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿವಿಎ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-08/2021-22 08/10/2021 83.3 KB

2021-2022 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [2nd list]

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-08/2021-22 04/10/2021 92.4 KB

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿವಿಎ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-01/2021-22 15/09/2021 78.5 KB

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ/ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ 14.09.2021 ರಂದು 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ (2) ಸಿಆರ್ 13/ 2021-22 08/09/2021 65.8 KB

2021-2022 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-08/2021-22 04/09/2021 141 KB

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಡೆಯಲು ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಎಡಿಎಂ/ಸಿಆರ್-15/2021-22 02/09/2021 1.28 MB

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 ಸಿಎವಿ/ಇಎಸ್ ಟಿ(2) ಸಿಆರ್ 13/ 2021-22  31/08/2021  3.00 MB  

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿವಿಎ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-1/2021-22

13/08/2021

75.6 KB

 

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿವಿಎ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 

ಸಿಎವಿ/ಇಡಿಎನ್/ಸಿಆರ್-1/2021-22

13/08/2021

501  KB

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-11-2023 04:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು (ಕಾವಾ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080