ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರವೇಶಾತಿ

https://cavamysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/academic/20231016CAVEDNCR12023-24IMVAadn23-24webk.PDF 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಾಲು

ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ/ ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಲಿಂಕ್

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (PG- I MVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ [offline]

16/10/2023 93.70 KB

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG- I BVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ  UUCMS (ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಖಾಂತರ online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (6ನೇ  ಕರೆ)

03/10/2023 75.50 KB 

ONLINE ಅರ್ಜಿ

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG- I BVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ  UUCMS (ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಖಾಂತರ online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (5ನೇ  ಕರೆ)

16/09/2023 83.00 KB

ONLINE ಅರ್ಜಿ

2023-24

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಮಾದರಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 4 ನೇಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

29/08/2023 63.10 KB

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (PG- I MVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

24/08/2023 314.99 KB

ONLINE ಅರ್ಜಿ

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG- I BVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ  UUCMS ( ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಖಾಂತರ online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (4ನೇ  ಕರೆ)

21/08/2023  80.26 KB 

ONLINE ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ

2023-24

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಮಾದರಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 3 ನೇಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

13/07/2023   66.33 KB

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG- I BVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ  UUCMS ( ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಖಾಂತರ online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (3ನೇ  ಕರೆ)

04/07/2023 

93.12 KB

ONLINE ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ

2023-24

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಮಾದರಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 2 ನೇಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

 30/06/2023

 81.66 KB

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG- I BVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ  UUCMS ( ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಖಾಂತರ online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. (2ನೇ  ಕರೆ)

19/06/2023   255.98 KB

ONLINE ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ

2023-24

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಮಾದರಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

14/06/2023  537.65 KB

2023-24

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG- I BVA) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ UUCMS ( ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಖಾಂತರ online ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

 20/05/2023  240.00 KB

ONLINE ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ

 2022-23

ಪ್ರಥಮ  ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

     
 2022-23 

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ. ಮಾದರಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 5 ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

     
 2022-23

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ [5th  notification].

   
 2022-23

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 4 ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ.

   

 2022-23

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ [4th  notification]

   

ONLINE ಅರ್ಜಿ

 2022-23

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 3ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

     
 2022-23

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ [3rd  notification]

   

ONLINE ಅರ್ಜಿ

 2022-23

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ [2nd  notification]

   
 2022-23

ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ವಿ.ಎ. ಪದವಿ ಕೂರ್ಸ್ [ಎನ್.ಇ.ಪಿ] ಪ್ರವೇಶಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

   
 2022-23

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 01.08.2022ರಂದು  ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ.

     
 2022-23

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ UUCMS ಮುಖಾಂತರ online ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ONLINE ಅರ್ಜಿ

 ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ

93.70 KB

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2023 06:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು (ಕಾವಾ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080